فیلم مقدماتی درباره عهد سومویدیو 1 - ادامه کتاب مقدس

 

ویدیوی اول شامل ارائه کوتاهی (15 دقیقه) از رویداد دوران ساز است که در زمان ما رخ داده است.

مدت 15 دقیقه

Kort

 

ویدیو 2 - پنجره ای به ابدیت

 

ویدئوی دوم بررسی (41 دقیقه) موضوع مشترک عهد سوم با استفاده از 18 نماد انتخاب شده است. نویسنده و اثر در بستر مناسب خود ارائه و قرار می گیرد. این مقدمه در قالب یک نمایشگاه، سفری زیارتی به کشورهای دانمارک و سوئد کرده است تا آثار مارتینو را در معرض دید عموم قرار دهد.

مدت 41 دقیقه

Lang

 

© نمادهای کیهانی مارتینوس توسط قانون کپی رایت محافظت می شود. حق نشر متعلق به موسسه Martinus Åndsvidenskabelige در København است.