سازمان غیر انتفاعی

کل پروژه اطلاعات بر اساس اصل هدیه است و ما هزینه های زیادی در ارتباط با وب سایت ها، نمایشگاه ها و چاپ بروشور داریم. بنابراین ما دائماً مجبور هستیم برای تأمین مالی هزینه های ثابت و پروژه های فوری درخواست کمک مالی کنیم. کمک های مالی منحصراً برای اهداف ذکر شده استفاده می شود. حسابداری عمومی در مورد بنیاد در اینجا موجود است. شما می توانید به شرح زیر در کار اطلاعاتی مشارکت داشته باشید:
- از طریق حساب بانکی بنیاد: IBAN: SE395000000051531192238 SWIFT: ESSESESS
- یا از جیرو بانک سوئدی استفاده کنید: 375-7325
- یا از شماره تلفن همراه Swish to: 1234401857 استفاده کنید
- یا با اسکن این کد QR انگشت خود را بکشید:

از خارج از کشور، به جای آن از PayPal استفاده می شود. در آنجا ابتدا «یک هدیه به خانواده و دوستان، نوع انتقال» را انتخاب می‌کنید، زیرا این پروژه غیرانتفاعی است. به عنوان گیرنده بنویسید: "Stiftelsen Tredje Testamentet" و به عنوان پیام می توانید بنویسید: "هدیه ای برای کار داوطلبانه STT".
به عنوان یک گیرنده ایمیل، بنویسید:EvaMail


بنیاد عهد سوم