معرفی تمام کتابهای عهد سوم

عهد سوم شامل تمام نوشته‌ها و نمادهای منتشر شده مارتینوس است که با هم دفاعی جهانی برای همه چیز و هر کس تشکیل می‌دهند.

LBکتاب زندگی 

کتاب زندگی دین خود زندگی را توضیح می دهد. همه از قبل در اینجا عضو هستند، بد و خوب، مؤمن و کافر، حتی حیوانات و گیاهان. بنابراین در این دین نیازی به مراسم پذیرایی نیست.
هرکسی در منظره غول‌پیکری که در طبیعت یا جهان آشکار می‌شود، نقش‌های اجتناب‌ناپذیری دارد. از آنجایی که جهان در اینجا به عنوان زنده توصیف شده است، می توان آن را به یک کتاب - کتاب زندگی - مقایسه کرد. همه در این می خوانند - بدون استثنا. کتاب زندگی می خواهد به ما کمک کند تا "گفتار مستقیم زندگی" را درک کنیم و در اینجا کشف کنیم که ما کی هستیم، از کجا آمده ایم و به کجا می رویم. مارتینوس می خواست که شاهکارش نام دانمارکی کتاب زندگی را در همه زبان ها حفظ کند. می توانید کتاب زندگی را در اینجا بخوانید.

 

 

 

مطالب، کتاب زندگی (قسمت اول تا هفتم):

کتاب زندگی

مارتینوس در مقدمه، منبع دانش خود و همچنین آزادی و بردباری را که با خواننده از سمت نویسنده مواجه می شود، توضیح می دهد. سپس 6 فصل را دنبال کنید که مقدمه کار جمع آوری شده را تشکیل می دهد.

LB 1 شامل فصل های زیر است:

: کتاب‌‌‌‌‌زنگی۱شامل فصل های زیر است
۱. وضعیت جهان
۲. اصل الهی خلقت
۳. انگیزه جهانی جدید
۴. یک امپراتوری جهانی بین المللی در حال شکل گیری
۵. حساسیت بشریت زمین به انگیزه جهانی جدید
۶. از حیوان به انسان
۷. انرژی های اساسی و برنامه هستی
۸. توسعهبه عنوان مکمل تجزیه و تحلیل، 8 نماد کیهانی بازتولید و توضیح داده شده است.

کتاب زندگی 2

بخش "شیمی کیهانی" آغاز می شود. این بخش بر دنیای فکر، ذهنیت یا روح ما تمرکز دارد. سرنوشت ما صرفاً نتیجه نحوه استفاده ما از آگاهی است. برای اینکه کامل فکر کنیم و عمل کنیم باید قوانین تفکر را بشناسیم. با این دانش، می توان سرنوشت کامل آینده و جهان کامل را ایجاد کرد.

 

: کتاب‌‌‌‌‌زنگی ۲شامل فصل های زیر است
۹. قانون واکنش مواد
۱۰. منابع ابدی قدرت خود
۱۱. اقلیم اندیشه

نماد «ترکیبات انرژی های اساسی» توضیح داده شده است.

 کتاب زندگی 3
بخش "شیمی کیهانی" ادامه می یابد و به پایان می رسد. در فصل 12، "مواد حیات"، اصول اساسی زندگی ابدی فهرست بندی و شرح داده شده است. نمادهای "اصل چرخه" و "راه حل راز زندگی" توضیح داده شده است. این بخش با مقایسه بین ساختار منطقی سیستم اعداد و ساختار اساسی ابدی جهان به پایان می رسد.

 کتاب زندگی 4

اپیزود "زندگی ابدی" آغاز می شود. در فصل 13 به موضوع «موجود زنده» پرداخته شده است. خداوند خود را در همه ظاهر می کند و بالعکس. ابدیت و زمان - یک وحدت. عوالم معنوی آغاز شده و «مرده». معنای جهان فیزیکی. کتاب مقدس و علوم معنوی. سیاست و مذهب. حقوق جزا و مسیحیت. دموکراسی، دیکتاتوری، سرمایه داری، کمونیسم و ​​ایالات متحده جهان. تاریخ و سرنوشت یهودیان. تفاوت بین عهد عتیق و جدید. ازدواج و عشق جهانی. نماد "زندگی و مرگ" توضیح داد.

کتاب زندگی 5
قسمت "زندگی ابدی" ادامه دارد. فصل 14 به موضوع «آتش عالی» یا جنسیت در تمام جلوه های آن می پردازد. ساختار ارگانیک عشق بعدی دگرگونی تمایلات جنسی آفرینش آدم و حوا، توضیح کیهانی. اعتقاد به تولد باکره همدردی جفت گیری و عشق متقابل. تاریکی، رنج و عشق. پیوند زن و مرد در روان انسان. خلقت انسان به عنوان تصویر خدا. از حیوان به انسان. مراحل مختلف جنسی از "الف" تا "ک". مسیرها و انحرافات جنسی تجزیه و تحلیل می شوند. در قلمرو کامل بشری، شخص به اصیل نمی پردازد.

کتاب زندگی 6
قسمت "زندگی ابدی" ادامه دارد. فصل 15 "قلمرو خدا یا ماجراجویی زندگی" را تحلیل می کند. معبد روانی درونی با معبد یهودیان نمادین است. پیشگاه، مقدس ترین و مقدس ترین نماد واقعیت های روانی در راه آغاز است. مراقبه، نگاه های کیهانی، اصل نماز، برق و حافظان آستانه. گشایش مقدس ترین - تجربه یکی بودن با خدا. خدا با پسر عزیز خدا، آگاهی خدا، "روح القدس" صحبت می کند. پدر و پسر، خالقان زمان و مکان. خداوند به عنوان پدر و حافظ همه موجودات زنده است.

کتاب زندگی7

اپیزود «زندگی ابدی» ادامه دارد و به پایان می رسد. در فصل 16، پیامدهای جهان بینی ابدی بررسی شده است. موضوع "اخلاق جهانی کیهانی" است - پایه و اساس فرهنگ جدید جهانی. وظیفه دولت جهانی اقتصاد بدون نقد لغو مجازات و شکنجه. علم عشق کیهانی و محدودیت علم مادی. جهان بینی در 41 نکته خلاصه می شود. بیرون از تاریکی. همه مردم به سلول های فعال در آگاهی خدا تبدیل می شوند.

 

تصویر دنیای ابدی

این اثر شامل 100 نماد کیهانی با متون توضیحی است. با کمک اینها، خواننده می تواند دیدی کلی از جهان بینی ابدی پیدا کند. تعدادی از نمادها نیز در کتاب زندگی و در برخی از کتاب های دیگر توضیح داده شده است.

 

 

دنیای درونی ما، ساختار ابدی، قوانین زندگی و زمینه های بزرگ کیهانی در اینجا شرح داده شده است. از آنجایی که واقعیت های کیهانی محدود به زمان و مکان نیستند، فقط می توان آنها را به صورت نمادین توصیف کرد. قسمت 1 شامل: نماد 1-16، قسمت 2: نماد 17-26، قسمت 3: نماد 27-33، قسمت 4*: نماد 34-44، قسمت 5*: نماد 45-77 و قسمت 6 *: نماد 78- 100.


 

 

 

منطق
عشق و منطق دو روی یک سکه هستند. علم مادی و راز زندگی. جهان بینی غیر منطقی کتاب مقدس حاوی حقایقی از ابدیت است که هم برای افراد ساده و هم برای خردمندان توصیف شده است. داستان خلقت توضیح داده شده است. تناسخ. راه خروج از قلمرو حیوانات، انسان کامل یکی با خدا. حیات ابدی و درک نور و تاریکی. نگاه متعالی خداوند به جهان: «اینک همه چیز بسیار خوب است». این کتاب به عنوان مقدمه ای بر جهان بینی ابدی در نظر گرفته شده است.

دوره بزرگ

در سالهای 1955-1956، مارتینوس جهان بینی کیهانی را در یک سلسله سخنرانی شامل 15 سخنرانی مرور کرد. این کتاب پس از مرگ منتشر شد و بر اساس نوار ضبط شده از این سخنرانی ها است. 76 نماد توضیح داده شده است و کتاب را می توان به عنوان مقدمه ای برای جهان بینی کیهانی معرفی کرد

عهد سوم - مسیحیت روشنفکرانه * (نسخه دانمارکی)

نسخه اصلاح شده دست نوشته های ناتمام مارتینوس که ارتباط بین عهد عتیق، جدید و سوم را برجسته می کند.

خاکسپاری

جنبه جدیدی از پیام عشق، از جمله رابطه با عالم صغیر زنده توضیح داده شده است. خواب، غذا، افکار، سلامتی، نشاط، سوزاندن جنازه، گلچینی، زنده گیری، داروهای بیهوشی و مسکرات، آگاهی گله، علم مادی و کیهانی تحلیل و تبیین می شود.


 

 کتاب های اضافی

برخی از اینها بر اساس سخنرانی است. خواننده بینش جالبی در مورد دیدگاه آغازگر در مورد سؤالات بزرگ زندگی به دست می آورد.

 


کتاب ها به شرح زیر است:

صفحه ای از کتاب مصور خدا

- گفتار خداوند از طریق صحنه های دلربا شب تابستان به زبان زمینی منتقل شد. شباهت بین چرخه روزانه و چرخه فانی - کودکی، جوانی، مردانگی و پیری - و چرخه کیهانی. زندگی به مثابه گفتگوی شاعرانه و منطقی بین فرد و طبیعت یعنی خدا ترسیم شده است.

 

راز دعا
- گریه حزن و اندوه حیوان در لحظه مرگ اولین مرحله دعا است. دعای خودخواهانه.- دعای واقعی. علم معنوی و دعا. هر قسمت از دعای "پدر ما" به صورت کیهانی تحلیل می شود.

 

جاودانگی موجودات زنده - ضرورت علم معنوی
- این خرافات که موجودات زنده می توانند بمیرند چگونه بوجود آمد؟ تولد دوباره، جاودانگی و عدالت.

ضرورت علم معنوی
- تحلیل کیهانی دموکراسی، کمونیسم، دیکتاتوری، دین و علم مادی. راه حل «وضعیت جهان» چه خواهد بود؟

 

غذای ایده آل

- اهمیت غذا برای سلامتی و خلق سرنوشت را تجزیه و تحلیل می کند. فواید غذاهای گیاهی در مرحله فعلی توسعه ما. عواقب منفی خوردن گوشت.

برای حیوانات و همچنین برای عالم صغیر زنده. رشد انسان و تغییر غذا سازگاری غذا با مراحل مختلف رشد، با دو نماد کیهانی تکمیل شده است.

 

از دروازه مرگ
- مرگ چیزی نیست که از آن ترسید. وقتی "می میریم" تعطیلات تابستانی در مدرسه زندگی داریم. وقتی می خوابیم استراحت می کنیم. طبق عهد سوم، اصطلاح مرگ ناپدید می شود، زیرا ما جاودانه هستیم. هنگامی که به طور موقت دنیای فیزیکی را ترک می کنیم، در دنیای معنوی متولد می شویم، به طوری که پس از یک استراحت مفید، دوباره در بدنی جدید در دنیای فیزیکی متولد می شویم.

 

انجیل کریسمس

- پیام ابدی در انجیل کریسمس کتاب مقدس. وعده «صلح جهانی» چه زمانی محقق می شود؟ تجارت، هنر و علم. هنر زندگی سیر تکاملی از حیوان به انسان مرد و زن. مرد مسیحی کامل.

 

 نگاه های کیهانی - هوش کم و هوش بالا - فرمان پنجم
- با غلبه بر اقلیم های حیوانی اندیشه، تواضع بیش از پیش در ذهن ظاهر می شود. در چنین لحظاتی، ما ممکن است مستعد نگاه‌های اجمالی کیهانی شویم، یعنی تجربه نوری که آگاهی را با بینش تجربه‌شده خود نسبت به تناسخ، ابدیت یا خدا گسترش می‌دهد.

 

روشنفکری پایین و روشنفکری بالا
- در مورد رشد از آگاهی غریزی به کیهانی. 

 

 فرمان پنجم
- هر ده فرمان، از نظر کیهانی، انواعی از فرمان «نباید بکشی» هستند. این فرمان بسیار اساسی تر از آن چیزی است که ما معمولاً تصور می کنیم.

 

آگاهی کیهانی - حاکمیت ذهنی
- آگاهی کیهانی و "روح القدس". غرایز از زمان های قدیم به آگاهی کیهانی تبدیل شده اند. پیچیدگی و توسعه. علت «جنگ همه علیه همه» چیست؟ اقلیت معنوی و بلوغ. توانایی دوست داشتن همه یک امر پیشرفت است. عشق به همسایگی با آگاهی خداوند هماهنگ است.

 

حاکمیت ذهنی
- همچنین توانایی کیهانی را برای تجربه توصیف می کند. آغاز به دست اول معرفت ابدیت و بی نهایت و خدا می دهد. برکات عشق بعدی.

 

در مورد تولد رسالتم
- مارتینوس گزارشی از تجربیات معنوی ارائه می دهد که زندگی او را تغییر داد و او را قادر ساخت تا جهان بینی ابدی را که فرموله شده بود توصیف کند.
در اثر جمع آوری شده زندگی خود، عهد سوم. او شصت سال از عمر خود را برای نوشتن این مطلب به کار برد.

 

فرهنگ سازی
- توسعه فرهنگ های جهانی در دوران بدوی بودن، روشنفکری پایین و روشنفکری بالا. دو جبهه جنگ کشورهای «مسیحی» قدرتمندترین جنگجویان جهان شدند. تجزیه و تحلیل سربازی اجباری. جنگ استتار شده: مبارزه برای پول و قربانیان آن. رابطه بین جنبش صنفی و کارفرما. پرستش مدرن پول - دین گوساله طلایی؟ وقتی قدرت درست است و بالعکس. علم مادی و معنوی. پس از «روز قیامت» «آسمان جدید» و «زمین جدید» خواهد بود. بشریت آینده - یک گله و یک چوپان.

 

مسیر زندگی - زندانهای روانی - قیامت ثانویه و اولیه
- مسیر زندگی جاودانه و بی پایان است. جاودانگی، جنگ و تاریکی بخشی از یک چرخه ابدی است. زمستان و تابستان کیهانی. ماجراجویی یک عمر. آینده روشن بشریت.

 

 زندانهای روانی
- آثار تعابیر ناپخته از زندگی. ملاقات افراد با دیدگاه های اخلاقی متفاوت. تحلیل سبک زندگی قضاوت گرانه، انتقام جویانه و رهایی بخش.

 

قیامت ثانویه و اولیه

- دو جنبه از مفهوم "مادی شدن"

 

مراقبه - در قربانگاه عشق - انسانیت با خدا یکی است
- تفکر مادی و معنوی، نگاه های اجمالی کیهانی و مراقبه ای که بی ضرر است.

 

در قربانگاه عشق
- بحران های فرهنگ کنونی را تجزیه و تحلیل می کند، در این رابطه نیز جنبه های اقتصادی و همچنین نتیجه - فرهنگ جهانی آینده.

 

انسانیت با خدا یکی است

- هنر تمایز بین فرآیندهای خلاقانه تمام شده و ناتمام. موجودات زنده طبیعت جاودانه. روز داوری یک درس روانشناسی کیهانی است.

 

انسانیت و جهان بینی
- تحلیل های جامع «خود» ازلی، دین، سیاست و علوم طبیعی و علم معنوی.
جهان بینی کیهانی در 13 نقطه خلاصه می شود.

 

سرنوشت بشریت
- مسیر انسان از دین اعتقادی به دانش. توسعه بیشتر که در آن دین و علم از طریق علم معنوی با هم متحد می شوند. بدن معنوی ما، مناطق مارپیچی، احساس جسمی یا روحی، رویاها، "مرگ"، خودکشی و وضعیت بلافاصله پس از "مرگ". ظهور تدریجی حکومت جهانی از طریق بحران ها و جنگ های جهانی.صلح بر پایه عشق در 12 نکته خلاصه شده است.


عید پاک
- مصلوب شدن مسیح در کالواری دو هزار سال پیش، به معنای نقطه عطف معنوی چشمگیری در توسعه و تاریخ بشریت بود. معنای عمیق تر مصلوب شدن توضیح داده شده است. رویدادهای اطراف برجسته می شوند. ضرورت مصلوب شدن. مأموریت عیسی این بود که نشان دهد چگونه در عمل باید بر نیروهای تاریکی غلبه کنیم و با خدا یکی شویم.

 

دو نوع عشق
- عشق همگانی نگرش ذهنی است که در آن فرد به طور ارگانیک این توانایی را به دست می آورد که بدون توجه به جنسیت، همسایه خود را مانند خود دوست داشته باشد. از طریق تجربه های رنج زندگی پس از زندگی ایجاد می شود. نکته کلیدی جهان هستی. حقایق کیهانی پنهان در داستان های کتاب مقدس. آدم خفته، خلقت حوا و سقوط. توانایی عشق ورزیدن منجر به تجربه جاودانگی و درک اینکه همه ما با خدا یکی هستیم.

 

حقیقت چیست؟
- یک سوال همیشه مرتبط. دین و علم. ایمان، تحقیق، حقیقت و خود تجربه. پیامبران دروغین توضیح پیشگویی بازگشت مسیح. مفاهیم «رستگاری» و «نابودی». پادشاه چیست؟

 

راه رسیدن به آغاز - پیرامون تحلیل های کیهانی من - فرهنگ هدیه
- فروتنی، شناخت محدودیت های خود است. ثروت واقعی غرور معنوی

 

درباره تحلیل های کیهانی من
- چه کسی به تحلیل های کیهانی نیاز دارد؟ پذیرش در اینجا تحلیل می شود
و نیاز به تحلیل های کیهانی.

 

فرهنگ هدیه
- نگرش واقعی هدیه دهنده را توصیف می کند.

 

جاده بهشت
- به اصطلاح "مرگ" ما را به یک دنیای معنوی درخشان هدایت می کند، جایی که همه چیز با فرمان فکر می درخشد. پیامدهای جو فکری مثبت و منفی در ارتباط با گذار توضیح داده شده است. عادی - یا تماس غیر طبیعی با "مردگان". دنیای معنوی در درجه اول خانه نور و شادی است. همه به بهشت ​​شخصی خود می آیند. در اینجا، شجاعت و اشتیاق ما برای زندگی در طول یک دوره استراحت در مسیر طولانی توسعه از طریق بسیاری از زندگی های زمینی تقویت می شود. وقتی به هدف نهایی رسیدیم، برای همیشه در خانه بهشت ​​هستیم.

 

ایجاد صلح جهانی - خود و ابدیت
- گیاهان، حیوانات و انسان مراحل گذرای رشد هستند. پیام عشق و ادیان انسانی. چرا جنگ ها متوقف نمی شوند؟ خالی شدن ادیان. گروه جنگ، گروه صلح و ظهور ارگانیک صلح جهانی.

 

خود و ابدیت

- خود ما با ارگانیسم ما یکسان نیست. کشف خود یعنی درک وجود ابدی و توهم مرگ.

 

* بر اساس نسخ خطی ناتمام.