بنیاد عهد سوم

بنیاد عهد سوم وظیفه انتشار عهد سوم توسط

اطلاع دهید که عهد سوم ادامه عهد عتیق و جدید کتاب مقدس است.
اطلاع دهید که عهد سوم علم عشق است.
از ضرورت جهان بینی ابدی برای استقرار قلمرو جهانی صلح اطلاع دهید.
اطلاعات را در سطح جهانی در دسترس قرار دهید.
مطالب اطلاعاتی را در دسترس قرار دهید.
خبرچین ها را آموزش دهید.

 

کل پروژه اطلاعاتی غیرانتفاعی است و به مشارکت خصوصی وابسته است. بنیاد برای پرداخت هزینه های ثابت و پروژه های فوری نیاز به کمک مالی مستمر دارد. در این مورد اینجا بخوانید. اسناد بنیاد را اینجا بخوانید.

از اینجا می توانید با بنیاد تماس بگیرید.