رویداد هزاره

یک اتفاق خارق العاده در زمان ما رخ داده است! دو کتاب مقدس - عهد قدیم و جدید - با کتاب سوم گسترش یافته است. با این عهد سوم، پیام عشق مسیحیت در واقعیت زمینه‌ای را دریافت کرده است که تاکنون وجود نداشته است. پاسخ به سوالات ابدی - راه حل معمای زندگی، جاودانگی و وجود خدا - در اینجا به صورت منطقی و علمی توضیح داده شده است. راه های خدا دیگر غیر قابل وصف نیست!

 

عهد سوم با نشان دادن این هماهنگی سبک زندگی با جهان بینی کیهانی، عشق را، یعنی این "دوست داشتن همسایه مانند خود" را به علم تبدیل می کند. پیام های عشق تمام ادیان جهانی به این ترتیب در واقعیت تثبیت می شوند. عهد سوم حکمت انجام خوب را نشان می دهد! خوب احمق نیست، عاقل است! در پرتو جهان بینی کیهانی عهد سوم، مسیح به بیان عملگر عاشقانه منطق و علم درخشان تبدیل می شود. این که مأموریت مسیح به طور کامل به پایان نرسیده بود و بنابراین نیاز به تداوم داشت، از اظهارات او در مورد آینده مشهود است. به شاگردانش گفت: چیزهای بسیاری هست كه باید به شما بگویم ولی شما فعلاً طاقت شنیدن آنها را ندارید. در هر حال، وقتی او كه روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد كرد، زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلكه فقط دربارهٔ آنچه بشنود سخن می‌گوید و شما را از امور آینده باخبر می‌سازد. او مرا جلال خواهد داد، زیرا حقایقی را كه از من دریافت كرده به شما اعلام خواهد نمود. » (یوحنا 16: 12-14)

آیا واقعاً عهد سوم تحقق این پیشگویی است؟ بله، به گفته مارتینوس، نویسنده اثر، این مورد است. این یک ادعای قابل تایید است. استدلال را می توان در اثر گردآوری شده، عهد سوم یافت. اثر اصلی عهد سوم شامل هفت جلد است و به زبان اصلی - دانمارکی - کتاب‌ زندگی نامیده می شود که عنوان بین المللی آن نیز می باشد. این عنوان به واقعیت به عنوان منبع همه خرد اشاره دارد. واقعیت فراگیر موجود، کتاب واقعی کتاب است. بنابراین، بر اساس این کتاب، تمامی نظریه ها، تصورات و ادعاها باید مورد ارزیابی قرار گیرند.

 

Livets Bog 1-7

 

 

 

مارتینوس می‌نویسد: «کتاب زندگی می‌خواهد به دانش‌آموز بینشی بدهد که چگونه این تناظر یا این گفتار مستقیم زندگی به عنوان تنها دین اساسی هستی وجود دارد، زیرا فقط می‌تواند با مطلقاً همه به عنوان معلم، همه به عنوان دانش‌آموز وجود داشته باشد. و همه چیز به عنوان آموزه. از آنجایی که همه موجودات زنده از این طریق به عنوان اعضای متولد شده این دین وجود دارند، هیچ مراسم قبلی ثبت نام یا پذیرش ندارد. که در لغت به معنای تنها یک گله و یک شبان است.» (کتاب زندگی I 15)

 

خوش آمدی

بنیاد عهد سوم قبلی بعدی