پیش بینی ادیان جهان

در تمام ادیان جهانی پیشگویی هایی در مورد آینده وجود دارد - نوری از عشق که وقتی مردم برای رسیدن به تمام حقیقت بالغ شدند - ظاهر می شود تا آنها را تا سرحد بهشت ​​راهنمایی کند.

مسیحیت

هنوز چیزهای زیادی برای گفتن با شما داشتم، اما شما اکنون نمی توانید آن را تحمل کنید." اما هنگامی که او که روح حقیقت است بیاید، شما را به تمام حقیقت راهنمایی خواهد کرد...» (یوحنا 16:12-13).»
بودیسم

مایتریا بودا (بودای آینده) خواهد آمد، که به معنای تجدید آموزش دارما است، که برای افرادی در نظر گرفته شده است که می توانند آن را درک کنند و دریافت کنند.

Buddhism prophecies
اسلام

پیروزی اسلام (صلح و هارمونی) در ارتباط با ظهور «روح حق» - در آخرین روزهای قیامت.

Islam prophecies
هندوئیسم


در عصر حاضر ما (کالی یوگا)، بی عدالتی به اوج می رسد و در نهایت دارما را کاملا تحت الشعاع قرار می دهد. اما درست در آن زمان است که یاری الهی می رسد تا مردم بتوانند با زندگی هماهنگ شوند و در ابدیت، حقیقت و عشق آگاه شوند که «ساتیا یوگا» (عصر حقیقت) نامیده می شود.

Hinduism prophecies

 

مسیحیت

به گفته مسیح، ما نباید از مردی که در صحرا سرگردان است یا در اتاق نشسته است، انتظار داشته باشیم، بلکه باید منتظر نور روحانی باشیم که مانند خورشید از شرق به غرب خواهد درخشید. او این نور را «یاور» و «سخنگوی روح القدس» می نامد. (یوحنا 14:25-26). "روح" به معنای آگاهی/افکار است، افکار "مقدس" بالاترین افکار خدا و ابدیت به شکل "گوینده" هستند - کلمه ای که یهودیان برای طومار با نوشته های مقدس آن استفاده می کردند. در کتاب مکاشفه یوحنا، فصل 20، افتتاحیه " کتاب زندگی". سپس شرح داده شده است که "مرگ و ملکوت مرگ" به "دریاچه سوزان" انداخته می شود و در فصل 21 به "آسمان جدید و زمین جدید" اشاره شده است. این همه به چه معناست؟ "آسمان جدید" نمادی از جهان بینی جدید با دیدگاه ابدی به زندگی است که نشان می دهد مرگ یک توهم است؟ سپس مفهوم "زمین جدید" کافی می شود.

 

بودیسم

در بودیسم آن را تجدید تعلیم دارما (بالاترین حقیقت/آموزش در مورد زندگی، جهان، خوبی ها و اعمال درست) می نامند. برخی از پیشگویی ها این تجدید را به زمانی ارجاع می دهند که دارما مانند قبل آموزش داده نمی شود. آیا این مربوط به زمان ما و اشغال تبت است؟ اگر پیشگویی های باستانی در مورد مایتریا - بودای آینده - به زمان حال اشاره می کنند، با این پیش بینی موافق هستند که بودیسم پس از 2500 سال دوباره به دنیا می آید.

 

هندوئیسم<

حتی در حماسه هندوئیسم "Mahãbhãrata" (سنسکریت: महाभारत) گفته می شود که خداوند می خواهد حکمت را آشکار کند هنگامی که بی عدالتی بر روی زمین حاکم است (بهاگاواد-گیتا، فصل 4:7). در عصر کنونی ما بی عدالتی (کالی یوگا) اوج می گیرد و در نهایت دارما را به طور کامل تحت الشعاع قرار می دهد. اما درست در آن زمان یاری الهی فرا می رسد (مثلاً نام "کالکی" ذکر می شود) تا مردم دوباره بتوانند با زندگی هماهنگ شوند و در ابدیت، حقیقت و عشق آگاه شوند، به نام " ساتیا یوگا" (عصر حقیقت). (ویشنو پورانا، کتاب 4، فصل 24 - آگنی پورانا 16.10 - Srimad-Bhagavatam 12.2.37-38).

 

اسلام

اسلام، مانند کتاب مقدس، مسیح (عیسی) را با وقایع روز قیامت پیوند می‌دهد. در سوره 61 آیه 6 یا 7 (بسته به نسخه قرآن) از مسیح به عنوان "احمد" یاد شده است. در قرآن نیز جملاتی درباره کتب آسمانی در رابطه با این وقایع می‌بینید: «سرنوشت هر کس را بر گردن او بسته‌ایم و در قیامت کتابی باز با متن «این کتاب را بخوان!» امروز قرار می‌دهیم. روح شما متهم کننده ای است که راه طولانی را طی می کند.» (سوره 17:14-15 یا 17:13-14 بسته به نسخه، همچنین به سوره 69:18-25 مراجعه کنید). آری، عدالت را باید با دقت دانه خردل سنجید. (سوره 21:48 یا 21:47).

 

چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد؟

تحقق پیشگویی‌ها ظاهراً مصادف است با یک دوره تاریک گسترده بر روی زمین - در کتاب مقدس و قرآن به نام "دوره روز قیامت". بسیاری از نشانه های این دوره «صدای جنگ و شایعه جنگ» است، «امتی بر قوم و پادشاهی بر پادشاهی قیام خواهد کرد و قحطی ها و زلزله ها یکی پس از دیگری رخ خواهد داد؛ اما همه اینها فقط آغاز "درد زایمان" (متی 24:6-9). "و یکی برادر دیگری را تسلیم خواهد کرد تا کشته شود و پدر نیز فرزند خود را، و فرزندان بر پدر و مادر خود قیام کرده، آنها را خواهند کشت" (مرقس 13:12). «چون بی‌قانونی زیاد می‌شود، محبت خیلی‌ها سرد می‌شود»، «انبیای دروغین نیز می‌شوند و نشانه‌ها و معجزات بزرگی انجام می‌دهند». (متی 24:12 و 24).

این بر خواننده است که خودش قضاوت کند که آیا این پیشگویی ها با قرون گذشته و کنونی جنگ جهانی، نسل کشی، آزار و اذیت، بی قانونی، مبارزه پولی، وحشت، قحطی، بلایای طبیعی، تسلیحات، بیماری، رنج و تاریکی معنوی مطابقت دارند یا خیر..

همچنین پیش‌بینی شده بود که نور محبت در آینده به سراغ انسان‌ها می‌آید که آنها آن را پذیرا می‌شوند - زمانی که بتوانند آن را حمل کنند.

آیا تجربه رنج، خودپرستی و مادی گرایی است که اشتیاق و پذیرش عشق را در مردم بیدار می کند؟

مارتینوس پیشگویی های ظهور نور عشق را با ظهور علم معنوی مرتبط می کند. در عهد سوم، مفهوم «روز داوری» به عنوان حل و فصل نهایی با خودخواهی، یعنی تمایلات حیوانی انسان ناتمام توضیح داده شده است.

بنابراین این آموزه عشق در آخرین بخش از جاده در تکامل از حیوان به انسان کمک می کند. "روز قیامت" در هر دو سطح درونی و بیرونی اتفاق می افتد. صفحات ناتمام پردازش می شوند که در نهایت منجر به پیروزی خرد یعنی رفتار محبت آمیز در همه موقعیت ها می شود.

بنابراین، این تشنج‌های مرگ، قبل از ظهور یک قلمرو واقعی صلح - تحقق پیش‌گویی‌های مربوط به قلمرو آینده خدا بر روی زمین، دردهای تولد نیز هستند.